Volebný program

Environmentálny dôraz

PARKOVANIE – výnos vs. efekt, zjednodušenie systému
MOBILITA – menej automobilov, mesto pre peších
CYKLO – budovanie bezpečných cyklotrás
MHD – zvýšenie atraktívnosti
ZELEŇ – väčšia zodpovednosť mesta aj v súvislosti s klimatickou zmenou, efektívnejšie energie


PARKOVANIE

Problém: komplikovaný a nespravodlivý systém parkovacej politiky, navyše v niektorých lokalitách nefunkčný (majitelia kariet či návštevníci nezaparkujú aj tak, stále sa parkuje na divoko – na tráve) a drahý (nové parkovacie miesta, zväčša budované na úkor verejnej zelene, stoja podľa vyjadrenia radnice vyše 2000 EUR/1 miesto, teda s návratnosťou niekoľkých desaťročí, nehovoriac o drahej forme zvolenej kontroly – formou osobnej kontroly príslušníkmi MsP)
Riešenie: orientácia na zníženie potreby ciest do mesta – ako pre obyvateľov mesta, tak aj pre návštevníkov mesta, pre “cezpoľných”

 • vybudovaním P+R záchytných parkovísk na vstupoch do mesta od NM, od BN a od DCA, vybudovanie/dobudovanie cyklotrás spájajúcich záchytné parkoviská a centrum mesta
 • zásadnou zmenou grafikonu MHD tak, aby na hlavných trasách v meste, spájajúcich záchytné parkoviská + sídlisko Juh s centrom mesta, pendlovala MHD v 10 minútovom takte celý deň
 • budovaním siete bezpečných cyklotrás v zmysle cyklogenerelu
 • obmedzovaním parkovania v centre mesta (vyššie parkovné, znižovanie počtu parkovacích miest – napríklad na Palackého ulici, orientácia na parkovacie domy)


MOBILITA

Problém: verejné priestory sú v podstate obsadené autami, neplnia žiadnu inú funkciu, ako parkoviská
Riešenie: investície do systému P+R (viď vyššie), obmedzovanie parkovania v meste, podpora MHD, cyklo, pešej mobility, podpora projektov na využívanie verejných priestranstiev na kultúrne, športové a iné podujatia (napríklad Trenčianske korzo)

Problém: pešie trasy nie sú bezbariérové
Riešenie: investície do chodníkov a bezbariérových riešení priechodov pre chodcov – oprava už vybudovaných „bezbarierových priechodov, napr. nám. Sv. Anny

Problém: filozofia súčasného vedenia mesta – riešenia tranzitu dopravy cez centrum mesta a cez park, vybudovanie tzv. vnútorného obchvatu mestom aj cez Ostrov a novým mostom medzi Ostrovom a Orechovým
Riešenie: rokovanie so štátom o vybudovaní tzv. juho-východného obchvatu, resp. hľadanie iných alternatív v duchu moderných miest, ktoré naopak obmedzujú vjazd do svojich centrálnych zón


CYKLO

Problém: cykloinfraštruktúra v meste je momentálne riešená iba formou financovania z EÚ fondov, navyše sa tým suplujú aj investície do prestavby križovatiek, preasfaltovanie ciest a pod., množstvo cyklo-projektov je pripravených na realizáciu
Riešenie: uvoľnenie investičných prostriedkov na budovanie najdôležitejších cyklotrás a riešení pre cyklistov aj z rozpočtu mesta, bez čakania na EÚ fondy

MHD

Problém: nízka frekvencia MHD na hlavných trasách (dlhé intervaly), drahé cestovné, pomerne zastaralé autobusy
Riešenie:

 • zásadná zmena grafikonu MHD tak, aby na hlavných trasách v meste, spájajúcich záchytné parkoviská s centrom mesta, pendlovala MHD v 10-minútovom takte celý deň
 • výrazné zľavy pre pravidelne cestujúcu verejnosť
 • investovanie do nových moderných autobusov

Problém: zlý stav zastávok MHD (povrchy, hrana nástupišťa a pod.)
Riešenie: rekonštrukcie zastávok MHD podľa európskych štandardov (betónový povrch, Kasselský obrubník a pod.) na základe stavu (pasportizácia) a obratu cestujúcich


ZELEŇ

Problém: úbytok verejnej zelene (najmä v súvislosti s budovaním nových parkovacích miest), čo je v priamom rozpore s tendenciou moderných miest plochy zelene rozširovať v odpovedi na dôsledky klimatických zmien
Riešenie: účinnejšia legislatívna ochrana zelene, jednoznačné zakomponovanie povinnosti plnohodnotnej náhrady zelene v mieste, kde k nejakému záberu zelene dôjde, legislatívne zakotvenie nedotknuteľnosti hraníc lesoparku Brezina

Problém: meškanie s náhradnými výsadbami (v Trenčíne stále neviem dobehnúť dlh náhradných výsadieb a momentálne sa riešia náhradné výsadby nariadené v rokoch 2014 – 2015)
Riešenie: investovanie do výsadieb

Problém: drahé služby pre mesto na úseku starostlivosti o verejnú zeleň, cestou povinného verejného obstarávania sa okrem toho vysúťažili aj nekvalitné služby
Riešenie:

 • vyskúšať projekt adopcie verejného priestoru (prenájom časti verejnej zelene napríklad obyvateľmi bytového domu v ich bezprostrednom okolí s tým, že mesto im za starostlivosť o tento verejný priestor uhradí toľko, koľko v súčasnosti platí firmám starajúcim sa o verejnú zeleň)
 • posilniť kompetencie a kapacity MHSL na úseku starostlivosti o zeleň tak, aby boli technické služby poskytované mestom operatívnejšie a bližšie k občanovi – outsourcing v tejto oblasti (s výnimkou pravidelného kosenia) sa ukázal ako ekonomicky menej výhodný
 • vytvorenie funkcie “mestského záhradníka” pre každú mestskú časť

Problém: Trenčín sa chváli svojimi SMART riešeniami, ale reálne je ďaleko za porovnateľnými mestami, či už v prípade SMART riešení verejného osvetlenia, parkovania, organizácie dopravy atď.
Riešenie: premyslené investície do odskúšaných SMART technológií


ODPADY

Problém: drahá služba, chýbajúce zvýhodnenie občanov separujúcich odpad, zlé pochopenie/uchopenie množstvového zberu odpadu, nulová podpora projektom typu komunitné kompostovanie (na sídliskách), nedostatok resp. nedostatočný odvoz triedeného odpadu hlavne papier a kov
Riešenie: otvorenie diskusie s občanmi, inšpirácia v iných samosprávach, novelizácia VZN s cieľom zvýšenia atraktívnosti triedenia odpadu na úrovni rodín, bytových domov aj na úrovni firiem, podpora projektom typu komunitné kompostovanie

Problém: náročný (až odstrašujúci) administratívny proces pri odovzdávaní nebezpečných odpadov v zbernom dvore
Riešenie: zjednodušenie administratívy, zrušenie poplatku od občanov – FO za odovzdanie nebezpečného odpadu v zbernom dvore


VEREJNÉ PRIESTORY – zachovanie a zvýšenie starostlivosti o verejné priestory (ihriská, športoviská, parky, sady, komunitné záhrady…)

Cieľom má byť podpora spolupráce občanov pri identifikácii problémov vo verejných priestoroch (nepokosené plochy, preplnené koše a pod.) pomocou aplikácie (odkaz pre starostu) alebo prostredníctvom centrálneho dispečingu na nahlasovanie porúch v záležitostiach, ktoré má na starosti mesto (cesty, koše, lampy, zeleň a pod.)

Problém: vizuálny/reklamný smog
Riešenie: prehodnotenie prenájmov mestských pozemkov a majetkov s cieľom zriaďovania reklamných stavieb (cena/výkon), efektívnejšie využívanie územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k reklamným stavbám

Problém: znečistenie grafitmi, riešenie: pravidelné odstraňovanie grafitov z mestských majetkov, príp. zaistenie legislatívno-právnej cesty, ako tieto odstraňovať aj z cudzích majetkov (napr. ŽSR)
Riešenie: zadefinovanie manuálu verejného priestoru, obnova stromoradí v uliciach (napr. Zlatovská) a pri rekonštrukciách ulíc, kde to dovoľujú šírkové parametre

Ekonomický imperatív

ROZPOČET – transparentné a obhájiteľné kreovanie
INVESTÍCIE – optimalizácia a efektivita pred úvermi
PRIORITIZÁCIA – každoročné stanovovanie rozpočtových priorít; efektivita; oddlžovanie
PASPORTIZÁCIA – budov a ciest pre lepšie rozhodovanie o investíciách
KULTÚRA – 1,5 až 2 % rozpočtu mesta, viaczdrojové financovanie, reklama a hluk v meste


ROZPOČET

Problém: chýbajúca koncepcia, vízia rozvoja mesta, chýbajúce priority financovania, nedostatočná diskusia s odborníkmi pri tvorbe rozpočtu, príliš veľa nekoncepčných zmien rozpočtu zo strany primátora i poslancov počas rozpočtového roka
Riešenie:

 • Identifikácia najväčších výziev, ktoré mesto v najbližších rokoch čakajú (napr. zhoršujúca sa dopravná situácia, klimatická zmena)
 • Zadefinovanie priorít, vďaka ktorým bude mesto lepšie čeliť týmto výzvam
  • prioritizovanie ekologickej dopravy budovaním a opravou chodníkov pre peších a cyklotrás,
  • zlepšiť obslužnosť MHD – onedlho nás čaká nová súťaž na dodávateľa MHD, kde sa ponúkne možnosť otvoriť mesto viacerým i menším dopravcom a teda dosiahnuť väčšiu frekvenciu a akčný rádius spojov,
  • budovanie záchytných parkovísk a vertikálnych parkovacích miest pre rezidentov (parkovacie domy na sídliskách, parkovanie pod zemou pri nových stavbách),
  • rozširovanie zelene v meste, revitalizácia existujúcej zelene)
 • Širšia diskusia s poslancami a nezávislými odborníkmi pri tvorbe rozpočtu počas celého roka
 • Dotácie na športové a kultúrne podujatia a aktivity riešiť výhradne grantmi a minimalizovať priame dotácie zmenou rozpočtu primátorom alebo zastupiteľstvom
 • Sústrediť sa na znižovanie dlhu
  • cieľom je každoročne vytvárať prebytkový rozpočet, kým je ekonomická situácia pre mesto priaznivá
  • podľa možností vytvárať v rozpočte rezervu na prípadné pokuty, ktoré mestu v súčasnosti hrozia


INVESTÍCIE

Problém: chýbajúca koncepcia pri investovaní do opráv komunikácií a budov v správe mesta, nedostatočná kontrola prevedených vysúťažených investičných prác
Riešenie:

 • Minimalizovanie úverov a na investície použiť stúpajúci výber z podielových daní
 • Minimalizovanie „politických“ investícií, tzn. investícií navrhnutých do rozpočtu bez širšej (i verejnej) diskusie
 • Prísna kontrola vykonaných prác
 • Investovať len do statkov, ktoré má zmysel držať v správe mesta – komunikácie, budovy škôl, kultúrne strediská – neinvestovať napr. do výstavby nájomných bytov a pod.


PRIORITIZÁCIA

Problém: chýbajúca koncepcia, tak ako je uvedené v bodoch k rozpočtu a investíciám
Riešenie:

 • Každoročné stanovovanie rozpočtových priorít v oblasti výdavkov i príjmov
  • v oblasti príjmov je to hlavne zlepšenie výberu dane za komunálny odpad, kde sa dlžná suma ráta už rádovo v miliónoch
 • Sledovať efektivitu vynaložených verejných prostriedkov aj v súvislosti s verejnými súťažami
 • S kritickým okom sledovať a hodnotiť plnenie aktuálneho Plánu rozvoja mesta a prípadne tlačiť na jeho aktualizáciu, resp. prípravu nového
 • Dôsledne sledovať dodržiavanie plnenia stanovených priorít počas celého funkčného obdobia


PASPORTIZÁCIA

Problém: chýbajúci audit stavu budov a komunikácií v správe mesta, čoho dôsledkom je nesystémové investovanie do majetku mesta, resp. opravy až v havarijnom stave
Riešenie:

 • Vykonanie prieskumu a zhodnotenie stavu všetkých budov v správe mesta a ich následná kategorizácia podľa nevyhnutných opráv a investícií, ktoré vyžadujú
 • Obdobný prieskum a kategorizácia v prípade ciest a chodníkov
 • Vytvorenie poradovníka opráv a investícií na základe vykonaného prieskumu
  • to by malo minimalizovať investície vykonávané na základe požiadaviek a dojmov poslancov, či primátora a vniesť do rozpočtovania systém
 • Tento audit by mal byť prioritou rozpočtu prvý rok po voľbách


KULTÚRA

Problém: chýbajúca koncepcia riešenia kultúrnych stredísk, nedostatočné VZN o prideľovaní dotácií, nejednotnosť systému prideľovania grantov v športe a kultúre, dotácie prideľované ad-hoc zmenou rozpočtu
Riešenie:

 • Vytvorenie jednotnej koncepcie správy a prevádzky všetkých kultúrnych stredísk v meste
 • Opravy a modernizáciu týchto budov vykonávať v súlade s vyššie uvedenou pasportizáciou
 • Návrh novelizácie VZN o dotáciách, kde budú jasne stanovené kritériá prideľovania dotácií
  • ako jednu z priorít rozpočtu zadefinovať vyčlenenie 1,5 až 2 percentá rozpočtu na kultúru (cca 350.000 až 500.000 eur)
 • Zlepšenie komunikácie s komunitami pôsobiacimi na území mesta v oblasti kultúry a športu
 • Pripraviť a zaviesť systém viaczdrojového financovania
 • Vytvorenie nezávislého panelu odborníkov na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o granty
 • Redukcia vizuálneho reklamného smogu
  • prehodnotenie funkčnosti, resp. zrušenie bilbordov na pozemkoch mesta
 • Minimalizovať dotácie udeľované zmenou rozpočtu

Efektívne procesy

TRANSPARENTNOSŤ – otvorenosť rokovaní, prizývanie odbornej i laickej verejnosti
PARTICIPÁCIA – vyhľadávanie a rešpektovanie návrhov občanov
KONTROLA – znovuzavedenie mestskej rady, zefektívnenie MsZ, komisií a kontrolóra mesta
NORMOTVORBA – sfunkčnenie rokovacích poriadkov, aktualizácia štatútov, kompetencie
ÚRAD – výberové konania na vedúcich útvarov; zefektívnenie MHSL


TRANSPARENTNOSŤ

Problém: Selektívne informovanie o činnosti mesta
Riešenie:

 • Podľa princípu „čo nie je tajné, je verejné“ zverejňovať informácie nad rámec zákonného minima (napr. na webe mesta zverejňovať register dopytov a odpovedí v zmysle infozákona)
 • Zverejňovať informáciu, aké súdne spory sú vedené, v ktorých je mesto účastníkom konania (spisová značka, súd, stupeň a stav konania)
 • Prehľadnou formou zverejňovať správy z kontroly a z činnosti hlavného kontrolóra, NKÚ, ÚVO a pod.
 • Na webe mesta zverejňovať upozornenia prokuratúry na porušenie zákona alebo protesty prokurátora, tieto povinne všetky prerokovávať na zasadnutí zastupiteľstva a zastupiteľstvo informovať o priebehu riešenia a vyvodených opatreniach
 • Registre a databázy mesta zverejňovať pod otvorenou licenciou umožňujúcou ich ďalšie použitie


PARTICIPÁCIA

Problém: Nedostatočná spoluúčasť občanov na správe vecí verejných a následný pocit verejnosti, že nemá dosah na zmeny vo svojom okolí
Riešenie:

 • Vyhľadávanie a rešpektovanie návrhov občanov pri tvorbe rozpočtu a rozhodovaní o investíciách
 • Zjednodušiť pravidlá pre možnosť vystúpenia verejnosti na zasadnutí MsZ a komisií
 • Zaviesť inštitút pripomienkového konania k pripravovaným materiálom a rozhodnutiam. Zabezpečiť možnosť verejnosti vyjadrovať sa k návrhom a povinnosť mesta zaoberať sa vznesenými pripomienkami.
 • Na webe mesta zverejňovať register stavebných/územných konaní od návrhu po konečné rozhodnutie s uvedením navrhovateľa / územia / čísla konania / dĺžky konania / stavu konania


KONTROLA

Problém: Rozhodovanie bez jasných pravidiel, merateľných kritérií a zodpovednosti
Riešenie:

 • Zaviesť transparentné pravidlá posudzovania investičných zámerov a určovania ich priorít
 • Posudzovať zámery z hľadiska princípu “hodnota za peniaze” a merať ich výsledky
 • Zverejňovať prehľad investičných zámerov s podrobnými informáciami o zámere a fáze jeho realizácie


NORMOTVORBA

Problém: Nízka efektívnosť rokovaní a zbytočné politikárčenie
Riešenie:

 • Zmeniť rokovací poriadok MsZ s cieľom zefektívnenia rokovania a vyrovnanejšieho nastavenia kompetencií primátora a poslancov
 • Znovuzavedenie inštitútu Mestskej rady
 • Upraviť pravidlá na predkladanie materiálov do komisií zo strany mesta
 • Upraviť pravidlá zaraďovania mimoriadnych bodov do programu zastupiteľstva a definovať okolnosti, za ktorých je možné poslať materiály k bodom rokovania MsZ po lehote
 • Aktualizovať štatút mesta a zelene
 • Vytvoriť a zverejniť pravidlá prijímania detí do jaslí a MŠ


ÚRAD

Problém: Svojvoľné a neefektívne rozhodovanie vnútri úradu
Riešenie:

 • Vyberať vedúcich útvarov cez otvorené výberové konania, umožniť prístup verejnosti na výberové konania a zverejňovať zápisnice z týchto konaní
 • Posilnenie kapacít Mestského hospodárstva a správy lesov tak, aby boli technické služby poskytované mestom operatívnejšie a bližšie k občanovi